Όροι μίσθωσης

ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-LUXURY MOTO RENTALS           

Γενικοί όροι ενοικίασης οχημάτων

Με την παρούσα συμφωνία, η εταιρία ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΡΣΑΚΗΣ Ο.Ε με έδρα την ΑΘΗΝΑ, στο εξής LUXURY MOTO RENTALS, εκμισθώνει στον υπογράφοντα ενοικιαστή το όχημα που αναγράφεται στο συμβόλαιο ενοικίασης (συμπεριλαμβανομένου οχήματος αντικατάστασης) σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους, τους οποίους ο μισθωτής αποδέχεται πλήρως υπογράφοντας τη σύμβαση ενοικίασης:

⦁Ο μισθωτής έλαβε το όχημα, το οποίο εξέτασε και το βρήκε σε άριστη κατάσταση και κατάλληλο για τη χρήση και τον σκοπό για τον οποίο μισθώνει. Ο ενοικιαστής υποχρεούται να επιστρέψει το όχημα στην LUXURY MOTO RENTALS και όλα τα έγγραφα, εργαλεία και παρελκόμενα, και στον τόπο και στον χρόνο που καθορίζει η παρούσα συμφωνία. Σε αντίθετη περίπτωση και μετά τον συμφωνημένο χρόνο επιστροφής, ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στην LUXURY MOTO RENTALS το κανονικό επιτόκιο για τη χρήση του οχήματος και επιπλέον αποζημίωση για οποιεσδήποτε παρεπόμενες και επακόλουθες ζημιές. Μετά από 30 λεπτά από τον συμφωνημένο χρόνο παράδοσης του οχήματος, ο μισθωτής θα είναι χρεώνεται με μία (1) επιπλέον ημέρα οικίασης (με τη συμφωνηθείσα τιμή) πλέον 50% ως πρόστιμο καθυστέρησης.  Η LUXURY MOTO RENTALS διατηρεί το δικαίωμα να ανακτήσει την κατοχή και χρήση του οχήματος ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς τη συγκατάθεση του μισθωτή, αλλά με δικά του έξοδα οπουδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο, σε κάθε περίπτωση εαν η LUXURY MOTO RENTALS θεωρήσει ότι υπάρχει κίνδυνος ζημιάς ή απώλειας οχήματος ή κίνδυνος μη αποκατάστασης ζημιών.  Η LUXURY MOTO RENTALS έχει το δικαίωμα δίπλα στην παραπάνω υπόθεση, να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του οχήματος αν χρησιμοποιήθηκε κατά παράβαση των όρων της παρούσας συμφωνίας ή του ελληνικού νόμου.

⦁              Καθόλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ο μισθωτής και οπιοσδήποτε άλλος υπογράφων υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του οχήματος και σύμφωνα με το σκοπό και την παρούσα συμφωνία. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να ελέγχει τη μηχανική κατάσταση, την κατάσταση των ελαστικών και τη γενική ασφάλεια της μεταφοράς, να κλειδώνει και να τη διατηρεί χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο συστήματα ασφαλείας και να λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη της κλοπής ή τη μείωση της συνολικής αξίας του.

⦁              Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής πρέπει να παρατείνει τη μίσθωση, πρέπει να ειδοποιήσει την LUXURY MOTO RENTALS τουλάχιστον 24 ώρες πριν από το τέλος της μίσθωσης για να λάβει γραπτή έγκριση, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Εάν δεν το κάνει, θα υπόκειται σε αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του Οχήματος. Σε περίπτωση που το μισθωμένο όχημα φυλάσσεται από τον μισθωτή μετά τη λήξη της μίσθωσης, χωρίς την κοινοποίηση της και την έγκριση, ο μισθωτής υπόκειται σε πρόστιμο το οποίο περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε:

1)            Τα επιτόκιο ενοικίασης αυτοκινήτου (πλήρες επιτόκιο) ανά ημέρα καθυστέρησης με αύξηση 50%

2)            το πλήρες ποσό οποιασδήποτε κράτησης που χάθηκε λόγω μη διαθεσιμότητας του οχήματος.

⦁              O μισθωτής πρέπει να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς κώδικα και με κάθε άλλη διάταξη του Κώδικα Τροχαίας ή του τοπικού γραφείου μεταφορών. Σε περίπτωση έκδοσης προστίμου για παραβιάσεις κώδικα κυκλοφορίας, βαρύνεται αποκλειστικά από τον μισθωτή και πρέπει να καταβληθεί εξ ολοκλήρου μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

 Εάν δεν καταβληθεί μέχρι το τέλος της συμφωνίας, ο μισθωτής υπόκειται σε πρόσθετες διοικητικές επιβαρύνσεις.

⦁              Απαγορεύεται αυστηρά στον Χρήστη να χρησιμοποιεί το Όχημα για:

⦁              Τη μεταφορά πολύ βαριών αντικειμένων και αποσκευών

⦁              Τη μεταφορά περισσότερων ατόμων από αυτά που αναφέρονται στο”Εγγραφο καταχώρησης οχήματος

⦁              Την μίσθωση σε τρίτους

⦁              Παρακολούθηση ή συμμετοχή σε διαγωνισμούς αυτοκινήτων ή δρόμων

⦁              να επιτρέπετεαι σε άλλους να οδηγούν οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση ενοικίασης.

⦁              να χρησιμοποιούνται για παράνομους σκοπούς ή να φέρουν παράνομο ή ελεγχόμενο υλικό, όπως

⦁              πυροβόλα, φάρμακα και παρόμοιες ουσίες, λαθραία. Η μεταφορά εύφλεκτων υλικών, ρύπων και οποιωνδήποτε άλλων που δεν σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση είναι απαγορευμένη, καθώς και η χρήση του οχήματος ως μέσο για τη διάπραξη οποιωνδήποτε παράνομων πράξεων. Η παραβίαση αυτής της προϋπόθεσης και οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή αποζημίωση προκύπτουν από τον μισθωτή.

⦁              Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου συμβάντος (πυρκαγιά, κλοπή κλπ.) ο μισθωτής ή ο επιπρόσθετος οδηγός πρέπει να προβούν αμέσως σε:

1)            μη αναγνώριση οποιασδήποτε ευθύνης ή ενοχής και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα

2)            τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μαρτύρων και το όνομα και τη διεύθυνση των δεδομένων του οδηγού και του οχήματος στα οποία συγκρούστηκε το όχημα LUXURY MOTO RENTALS

3)            Ενημερώστε την αστυνομία για την ανίχνευση του σφάλματος και της φροντίδας τυχόν τραυματιών

4)            Επικοινωνήστεαμέσωςμε την LUXURY MOTO RENTALS μέσο τηλεφώνου

5)           Συλλέξτε οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε τρίτο μέρας

6)           Για να φωτογραφήσετε τη σκηνή ατυχήματος, τα οχήματα που εμπλέκονται στο

ατύχημα και τυχόν σχετικά έγγραφα και λεπτομέρειες, εάν είναι δυνατόν.

Ο μισθωτής υποχρεούται εντός 24 ωρών να συμπληρώσει και να υπογράψει έκθεση ατυχήματος 1 κλοπής στα γραφεία του LUXURY MOTO RENTALS και να παραδώσει οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες σχετικά με το ατύχημα. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας οχήματος, ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει σχετικά την υπόθεση στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή εντός δυο ωρών.

⦁              Οποιεσδήποτε ζημιές προκαλούνται στο δίκυκλο ή αυτοκίνητο  από τον μισθωτή ή κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ή της παράτασής του (συμφωνηθείσα ή όχι) βαρύνουν τον μισθωτή, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη σύμβαση επιλέγοντας ένα από τα δύο πρόσθετα πακέτα ασφάλισης. Το ποσό αποζημίωσης ζημιών θα υπολογιστεί αναλόγως και θα χρεωθεί με βάση τα ακόλουθα έξοδα και έξοδα: –

1)            τα απαιτούμενα εξαρτήματα και τα έξοδα αποστολής για την Αθήνα

2)            τον χρόνο εργασίας που απαιτείται για την επισκευή

3)            τις ημέρες που το αυτοκίνητο να μην είνα διαθέσιμο με πλήρη εποχιακά μισθωτικά τέλη

4)            Εξοδα διοίκησης περιστατικών (€80)

⦁              Το όχημα μπορεί να οδηγηθεί μόνο από τον μισθωτή και έναν πρόσθετο οδηγό, ο οποίος αναφέρεται στην παρούσα συμφωνία.Και οι δύο οδηγοί πρέπει να είναι τουλάχιστον 23 ετών και να έχουν ελληνική ή διεθνή άδεια οδήγησης, η οποία είναι έγκυρη και έχει εκδοθεί για τουλάχιστον ένα έτος.

Σε περίπτωση που οε οδηγοί είναι νεότερης ηλικίας,πρέπει να αγοράσουν πρόσθετο πακέτο ασφάλισηςγια τους νέους οδηγούς.

⦁              Τα έξοδα καυσίμων καλύπτονται από τον μισθωτή.  Χρησιμοποιείτε μόνο αμόλυβδη βενζίνη ή ντίζελ. Εάν το όχημα επιστραφεί με λιγότερα καύσιμα από ό, τι είχε κατά την παράδοσή του, ο μισθωτής Θα χρεωθεί με τη διαφορά καυσίμου με συντελεστή 3Euros ανά λίτρα καυσίμου. Τα επιπλέον καύσιμα κατά την επιστροφή του αυτοκινήτου ΔΕΝ εξισορροπούνται από την LUXURY MOTO RENTALS. Σε περίτπωση αλλαγής δίκυκλου ή αυτοκίνητου  (υπό οποιεσδήποτε συνθήκες), το καύσιμα του δίκυκλου ή αυτοκίνητου που επιστρέφεται πρέπει να είναι τουλάχιστον στο επίπεδο που είχε κατά την παράδοση και οποιοδήποτε πλεόνασμα καυσίμου δεν θα αντισταθμιστεί.

⦁              Οποιαδήποτε μηχανική βλάβη που προκαλείται από τη χρήση λάθους καυσίμου, βαρύνει τον μισθωτή.

⦁              Η περιοδική συντήρηση των Οχημάτων παρέχεται μόνο από την LUXURY MOTO RENTALS. Ο μισθωτής απαγορεύεται να επισκευάσει το όχημα σε περίπτωση βλάβης. Τα ελαστικά του οχήματος αντικαθίστανται σε τακτά διαστήματα λόγω φθοράς. Ζημιές που οφείλονται σε κακή χρήση του οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής των ελαστικών από τις λακκούβες, το πεζοδρόμιο ή τον κακό δρόμο ή επιβαρύνουν τον μισθωτή.

⦁              Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής επισκευάσει τυχόν ζημιά στο δίκυκλο ή αυτοκίνητο (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής ελαστικών) χωρίς να ενημερώσει σωστά και να πάρει τη γραπτή συγκατάθεση της LUXURY MOTO RENTALS, ο μισθωτής υπόκειται σε αμοιβή 300 Ευρώ συν τα έξοδα πλήρους επισκευής του αυτοκινήτου, όπως εξηγείται λεπτομερώς στην παράγραφο σχετικά με τις αποζημιώσεις. Απαγορεύεται η φόρτωση του οχήματος σε πλοίο η μεταφορά του οχήματος εκτός των ορίων του  νομού της Αττικής χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας εκμισθωτή. Η έγκριση χορηγείται ,υπάρχει σχετική χρέωση για ειδική ασφαλιστική κάλυψη ή / και επιστροφή του οχήματος. Εάν το δίκυκλοή αυτοκίνητο μεταφερθεί χωρίς γραπτή έγκριση από την LUXURY MOTO RENTALS, ο μισθωτής υπόκειται σε αμοιβή. Η LUXURY MOTO RENTALS δεν αποδέχεται την ευθύνη για απώλεια προσωπικών αντικειμένων του μισθωτή και αυτών που μεταφέρονται στο μισθωμένο όχημα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

⦁              Ο μισθωτής συμφωνεί ρητά ότι η LUXURY MOTO RENTALS δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που υπέστη σ μισθωτής ή τρίτοι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση έναντι της LUXURY MOTO RENTALS για τον παραπάνω λόγο.

⦁              Ο μισθωτής και κάθε πρόσθετος οδηγάςοφείλει να διατηρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονικό φάκελο που τηρείται από την LUXURY MOTO RENTALS για περίοδο όχι μικρότερη των 2 ετών. Συμφωνείται ρητά ότι LUXURY MOTO RENTALS έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει αυτές τις λεπτομέρειες όταν ο Μισθωτής κατά τη διάρκεια της μίσθωσης κάνει ψευδείς δηλώσεις ή παραβιάζει τους όρους αυτής της συμφωνίας και να διαβιβάσει αυτές τις πληροφορίες στις αρχές της χώρας ή τού Εθνους του Μισθωτή σε περίπτωση υποψίας για διάπραξη ποινικού, την οδική κυκλοφορία ή άλλο αδίκημα.

⦁              Για να γίνει κράτηση οχήματος, πρέπει να καταβληθεί προκαταβολή. Η προκαταβολή ΔΕΝ θα επιστραφεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, εκτός αν το όχημα δεν είναι διαθέσιμο προς ενοικίαση την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, με σφάλμα της LUXURY MOTO RENTALS. Σε περίπτωση ακύρωσης κράτησης μέχρι 30 ημέρες πριν την παράδοση του οχήματος, η προκαταβολή επιστρέφεται πλήρως.

⦁              Ο μισθωτής έχει την υποχρέωση ναεπιστρέψει το δίκυκλο ή αυτοκίνητο  σε καλή κατάσταση. Οποιαδήποτε αποζημίωση πρέπει να καταβληθεί αμέσως μετά τη παραλαβή του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο επιστρέψει πολύ βρώμικο εσωτερικά ή εξωτερικά, ο μισθωτής υπόκειται σε χρέωση καθορισμού 20€. Εάν η εσωτερική ταπετσαρία ή τα καθίσματα είναι λερωμένα, ο μισθωτής υπόκειται σε τέλος 100€ για πλήρη εσωτερική καθαριότητα. Αν υπάρχουν σημάδια στα καθίσματα, ο μισθωτής υπόκειται σε τέλος 40€.

⦁              Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται, εκτός από ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες σ μισθωτής πρέπει να λάβει γραπτή άδεια από την LUXURY MOTO RENTALS.

Πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε:

Ρίck-υρ: Η παραλαβή του δίκυκλου ή αυτοκίνητου γίνεται στον προκαθορισμένο τόπο και χρόνο, σύμφωνα με την κράτησή σας. Εάν καθυστερήσετε για παραλαβή, μπορεί να μην είναι πλέον διαθέσιμο το αυτοκίνητο που έχετε κρατήσει. Παρακαλούμε καλέστε μας αμέσως μόλις γνωρίζετε ότι μπορεί να αργήσετε. Η LUXURY MOTO RENTALS δεν έχει καμία υποχρέωση να διατηρεί στη διάθεσή σας ένα αυτοκίνητο ενοικίασης μετά από 1 ώρα από τον προκαθορισμένο χρόνο παραλαβής, εκτός εάν έχει ενημερωθεί διαφορετικά τουλάχιστον 2 ώρες νωρίτερα. Κατά την παραλαβή του οχήματος, ο μισθωτής και όλοι οι επιπρόσθετοι οδηγοί πρέπει να παρουσιάσουν:

1) έγκυρη άδεια οδήγησης της χώρας τους

2)τη Διεθνή Άδεια Οδήγησης (αν είναι απαραίτητο βάσει Νόμου) και

3)έγκυρο Διαβατήριο ή έγκυρο Δελτίο Ταυτότητας, της χώρας διαμονής τους.

Απαραίτητη είναι επίσης η πιστωτική σας κάρτα κατά την παραλαβή του οχήματός σας, ακόμη και αν έχετε ήδη εξοφλήσει την ενοικίαση σας. Λάβετε υπόψην  ότι η LUXURY MOTO RENTALS δεν δέχεται προπληρωμένες κάρτες, χρεωστικές κάρτες, πιστωτικές κάρτες AMERICAN ΕXPRESS ή CHINA UNION PAY. Αν δεν δώσατε τον αριθμό της πτήσης σας ή το όνομα του Ferry και την ώρα άφηξης κατά τη διαδικασία κράτησης, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε εγκαίρως.

Παραλαβή: Η παραλαβή δικύκλων και αυτοκινήτων πραγματοποιείται ατην προκαθορισμένη ώρα και θέση ανάλογα με την κράτησή σας. Η νωρίτερη παραλαβήείναι δυνατή, αλλά η LUXURY MOTO RENTALS πρέπει να ενημερωθεί τουλάχιστον 24 ώρες πριν. Η καθυστερημένη παραλαβήείναι επίσης δυνατή, με επιπλέον χρέωση, αλλά ο μισθωτής πρέπει υα ενημερώσει το LUXURY MOTO RENTALS τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την ώρα παραλαβής και να πάρει έγκριση σχετικά με τη διαθεσιμότητα του δίκυκλου ή αυτοκίνητου. Η μη εγκεκριμένη καθυστερημένη επιστροφής του δίκυκλου ή αυτοκίνητου συνεπάγεται επιπλέον χρεώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω. Τέλος μη παραλαβής 150€ ισχύει σε περίπτωση που το ενοικιαζάμενο δίκυκλου ή αυτοκίνητου δεν παραληφθεί και ελεγχθεί από έναν αντιπρόσωπο της LUXURY MOTO RENTALS  κατά το τέλος της συμφωνίας ενοικίασης και αφεθεί χωρίς επιτήρηση για να παραληφθεί. Αλλαγές στις κρατήσεις: Ολες οι αλλαγές στις κρατήσεις πρέπει να ζητηθούν το νωρίτερο δυνατόν και είναι πιθανό να επισύρουν επιπλέον χρεώσεις. Η αλλαγή του σημείου παράδοσης ή παραλαβήςσυνεπάγεται επιπλέον χρέωση . Μετά την παράδοση ή τη παραλαβή των ωρών εργασίαςεπιβαρύνεται με επιπλέον χρέωση. ε περίπτωση που ο ενοικιαστής επιθυμεί έκδοση τιμολογίου, πρέπει να το ζητήσει κατά την κράτηση. Μετά την συμπλήρωση του Μισθωτηρίου Συμβολαίου, ΔΕΝ μπορεί να εκδοθεί τιμολόγιο. Εφόσον η κράτηση σας έχει πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, βεβαιωθείτε ότι φέρετε μαζί σας το voucher κράτησης (έγγραφο επιβεβαίωσης κράτησης) κατά την παραλαβή του σχήματος ενοικίασης.

Μπορείτε είτε να παρουσιάσετε εκτυπωμένη έκδοση, είτε ψηφιακή.

⦁Ιδιοκτήτης οχήματος είναι πάντα η  LUXURY MOTO RENTALS. το παρόν αποτελεί μόνο το συμφωνητικό μίσθωσης. Ο μισθωτής δεν αντιπροσωπεύει την της LUXURY MOTO RENTALS ενώπιων Αρχών ή Τρίτων. Ο μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά άλλα δικαιώματα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση

  • Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης όλοι οι πρόσθετοι οδηγοί ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρσν έναντι του μισθωτή
  • Η παρούσα συμφωνία αντικαθιστά οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη γραπτή ή προφορική συμφωνία μεταξύ της LUXURY MOTO RENTALS και του μισθωτή
  • Η LUXURY MOTO RENTALS δεν μπορεί να παραιτηθεί από τα δικαιώματά του βάσει του νόμου και της παρούσας συμφωνίας
  • Κάθε τροποποίηση των όρων της παρούσας Θα είναι άκυρη εάν δεν συμφωνηθεί και τεκμηριωθεί εγγράφως
  • Ο Μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται όλες τις χρεώσεις πιστωτικών καρτών που προκύπτουν από τους όρους της παρούσας.
  • Ο Μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται ότι όλοι οι παραπάνω όροι ισχύουν τόσο στην περίπτωση της αρχικής σύμβασης με την LUXURY MOTO RENTALS , όσο και στην περίπτωση παράτασης της διάρκειας της μίσθωσης ή σε περίπτωση αντικατάστασης του αρχικά μισθωμένου οχήματος με άλλα.
  • Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των αντιγράφων και του πρωτοτύπου συμβολαίου Μίσθωσης, το πρωτότυπο που έχει στην κατοχή της η LUXURY MOTO RENTALS υπερισχύει έναντι οποιουδήποτε άλλου αντιγράφου.
  • Όλα τα Μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσας Συμφωνίας ως ουσιώδεις και βασικούς για το σκοπό αυτό.
  • Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε διαφορά που προκύπτει μεταξύ LUXURY MOTO RENTALS και του μισθωτή της παρούσας συμφωνίας, υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. Υπογράφοντας τη σύμβαση ενοικίασης, ο μισθωτής (και τυχών πρόσθετος οδηγός) του οχήματος LUXURY MOTO RENTALS δηλώνουν ρητά ότι έχουν διαβάσει τους παραπάνω όρους και όλες

⦁Τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στη σύμβαση μίσθωσης, τους κατανοούν και τους αποδέχονται άνευ όρων υποσχόμενοι συμμόρφωση.